“VERHELDEREND” GESPREK VNV MET KLM TOP

Facebooktwitterlinkedinmail

 

SCHIPBOL  Het zogenaamde presidentiële team (PT) van de VNV heeft naar eigen zeggen met de KLM-directie een verhelderend overleg gevoerd over een aantal heikele punten.

In het VNN bulletin wordt daarover het volgende gerapporteerd:


Waar de directie zich zorgen maakte over de maakbaarheid van de netwerkproductie en daarnaast zwaar inzet op hun lezing van de ¾-vliegerlimietafspraak uit het cao-akkoord van vorig jaar, heeft het PT zijn onvrede uitgesproken over het feit dat de aandelen en de commissaris niet geregeld zijn en de pensioenuitvoeringsovereenkomst niet getekend wordt. Met andere woorden, de kou moest uit de lucht bij meerdere zaken in een ingewikkeld speelveld. Dit is niet geheel gelukt, maar rondom het crewprobleem is wel een oplossing getroffen. Over de aandelen is de directie nog steeds bezig om dit geregeld te krijgen met de Conseil d’Administration van AFKL.

Rondom het crewprobleem is al in overleg met de Vliegdienst getracht om de diverse problemen gescheiden aan te pakken en dan naar een oplossing te zoeken. KLM wilde graag het crewprobleem oplossen door met een driemansoperatie Singapore en/of Lima te gaan vliegen. De VNV heeft er, gezien de lopende discussie rondom de ¾-vliegerbestemmingen, nu geen enkele behoefte aan om hier de oplossing te zoeken en voorziet veel weerstand binnen het korps bij een dergelijke maatregel. Volgens de VNV voldoen we op dit moment aan de cao-afspraak en als KLM dit anders blijft zien moet separaat in een later stadium opnieuw hierover worden gesproken.

De VNV verschilt niet van mening met de directie dat het zonde zou zijn om productie te moeten laten lopen dit jaar door gebrek aan crew. De VNV wenst echte vrijwilligheid te gebruiken om het probleem op te lossen. De oorzaak van het crewprobleem is namelijk een onbalans in het korps, die met een relatief eenvoudige afspraak meer in balans gebracht kan worden. Daar was vorige week al over gesproken tussen de VNV en KLM Vliegdienst en na het overleg tussen PT en KLM-directie is dit weer opgepakt, waarbij overeenstemming is bereikt.

Inhoud van de afspraak

KLM heeft een tekort aan vliegers in de snel groeiende B777/787-unit en overschotten op de A330 en B747. De bestaande cao-regelingen geven onvoldoende mogelijkheid tot bijsturing hiervan. Het niet uit kunnen voeren van productie zou ultimo de consequentie zijn bij het niet oplossen van deze situatie. Ook verneemt de VNV in toenemende mate onvrede van de leden die op de B777/787 vliegen. Er staat druk op de verzoekenregeling en andere zaken, die de vliegers raken. De VNV wil dit voor die vliegers voor de rest van dit jaar oplossen en ook op langere termijn invloed en inzicht in de indelingen verbeteren. In een open en constructief overleg tussen Vliegdienst en de VNV is het volgende pakket afgesproken:

Bieden op coco B777/787 en instructie
Eenmalig zal in een korte periode de functie coco B777/787 biedbaar zijn voor coco’s op de A330 en B747. In die volgorde, waarbij KLM de data van actuele opleidingen bepaalt. KLM zal de tweede officieren hierover op korte termijn benaderen. Deze instructie kan extern verzorgd worden. Hiervoor geldt een vergelijkbare vergoeding als in het Herfst-akkoord, die in januari 2017 uitbetaald zal worden aan alle B777/787-vliegers omdat zij daadwerkelijk het effect van het crewtekort hebben ondervonden.

Indelingen
Afgesproken is een vernieuwde tijdslijn voor invoering van Crewbids. Crewbids is de opvolger van Interbids, een digitaal verzoeken- en biedingensysteem. Dit zal uiterlijk januari 2017 op ICA zijn geïntroduceerd. Tevens zal tegelijkertijd worden onderzocht of en hoe de bestaande verzoekenregeling van bijlage 5 in het systeem opgenomen kan worden. Later in 2017 zullen ook KLC en de B737 overgaan naar Crewbids.

Vooruitlopend op Crewbids zullen de vliegers die nog niet ingedeeld worden door indeelautomaat ‘Vici’ (A330 en B747) de mogelijkheid krijgen om een beperkt aantal voorkeuren middels kantlijnverzoeken kenbaar te maken. Bijvoorbeeld een voorkeur om naar het oosten of westen te vliegen, of laat of vroeg. De indeler kan hier dan waar mogelijk bij het maken van de indeling rekening mee houden.

In een losstaand onderzoek zal daarnaast gekeken worden naar het effect van het gebruik van ‘Vici’ op de 5e en 6e week die ingedeeld wordt en het inzicht en de invloed van de vlieger hierop.

Ten slotte wordt voor ledenraadsleden die op de B737 en bij KLC vliegen per direct een vergelijkbaar systeem als we kennen op ICA ingevoerd, dat bestaat uit teruggave van een verzoek dat is gedaan om een vergadering bij te wonen.

RVI
KLM kan in de maanden augustus, september en oktober inname van RVI gebruiken om de indeling dicht te krijgen. Dit is bestaande cao. De VNV heeft echter de wens om dit terughoudend te gebruiken en daarom zijn afspraken gemaakt over spreiding hiervan. In drie maanden mag maximaal twee maal per vlieger RVI ingenomen worden (buiten inname op eigen verzoek t.b.v. verzoeken) tegen reguliere premiëring. Voor vliegers die dit betreft hoeft eenmalig niet voldaan te worden aan de verplichting de teller eenmaal per jaar op nul te hebben. KLM en de VNV gaan er echter vanuit dat de vrijwillige overstap en het aanmaken van coco’s B777/787 het gebruik hiervan tot een minimum zullen beperken.

Overig
KLM spreekt in de afspraak expliciet de verwachting uit dat met deze afspraken de krapte en daarmee samengaande problemen op de B777/787-unit lopende de zomer voorbij zullen zijn.
Als laatste was er onrust onder seniore gezagvoerders F70, omdat zij een negatief effect voorzien bij aanwijzing naar de E190 onder de verdwijnend type-regeling in combinatie met inkrimpende divisie B747. Voor deze groep is afgesproken dat zij niet aangewezen zullen worden in 2016 en alleen op basis van een toewijzing uitstromen.

Al met al een pakket gestoeld op vrijwilligheid en met de wens om productie waar te maken en daarnaast de wens (indelings-)rust en zekerheid op korte en lange termijn voor de vliegers te regelen.

En verder in het gesprek met de directie?

Rondom de aandelenkwestie heeft het PT zijn teleurstelling uitgesproken over het gebrek aan daadkracht van de AFKL board op dit thema. Deze afspraak is tenslotte met geruime inregeltijd gemaakt. Daarnaast was de AFKL board bekend met de afspraak.

Op 23 juni is er weer een AFKL board-vergadering en we vertrouwen erop dat onze directie daar via een degelijke uitleg en brede lobby de zaak alsnog geregeld krijgt.

De commissarispositie is nu niet geregeld en het is ons nog steeds niet duidelijk waarom daar tot het laatste moment mee gewacht wordt. De volgende reguliere AVA is pas weer in mei 2017. Inmiddels zijn er drie werknemerscommissarissen van Franse kant, maar geen enkele vanuit Nederland. Deze onbalans is onterecht. Los daarvan is de Nederlandse invloed met slechts vier commissarissen al ernstig aan het vervagen.

Rondom pensioenen rommelt het ook. Het niet willen ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds door KLM maakt dat er voor het fonds financieringsonduidelijkheden gaan ontstaan. KLM wil wederom een discussie aangaan over het wegnemen van de risico’s voor het bedrijf. Maar dat betekent dat de risico’s bij de deelnemer worden neergelegd. Daarover wil KLM met de VNV om tafel, maar voor een gebalanceerde oplossing zal de huidige stelligheid van KLM moeten ombuigen in een open en constructieve houding.

Hiermee zijn nog zeker niet alle lastige punten die tussen KLM en de vliegers op tafel liggen opgelost. Wel is het goed te constateren dat waar mogelijk partijen elkaar opzoeken en een oplossing gevonden wordt. De kou is niet geheel uit de lucht, maar we blijven met elkaar in gesprek. Duidelijk naar elkaar uitspreken waar de problemen liggen en uit de loopgraven komen, werkt verhelderend en brengt oplossingen uiteindelijk dichterbij.

Facebooktwitterlinkedinmail

Reacties: